Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia pieniężne z Pomocy Społecznej

Świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

ZASIŁEK STAŁY
Zgodnie z art. 37 Ustawy o Pomocy Społecznej zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
- całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny określony w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek stały wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby lub na osobę w rodzinie.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł, minimalna 30 zł.

ZASIŁEK OKRESOWY

 Zgodnie z art. 38 Ustawy o Pomocy Społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze w zględu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w następujący sposób:
1.od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego osoby lub rodziny odejmuje się dochód faktyczny osoby lub rodziny
2.następnie na podstawie dodatkowej zasady ustala się minimalną kwotę zasiłku okresowego
od 2008 roku w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny jest to 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej i także między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Maksymalna kwota zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej - 350,50 zł,
Minimalna kwota zasiłku okresowego - 20 zł

ZASIŁEK CELOWY

 Zgodnie z art. 39 Ustawy o Pomocy Społecznej zasiłek celowy przyznawany i wypłacany  jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Warto wspomnieć, że zasiłek celowy pokrywa się na poczet zaspokojenia danej potrzeby a nie w ramach refundacji kosztów. Zasiłek może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności , opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek ten może również przybrać formę pomocy rzeczowej.
Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
- zdarzenia losowego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY
Zasiłek może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
Kwota zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego jest ustalana przez pracownika socjalnego przy uwzględnieniu sytuacji socjalno-bytowej osoby lub rodziny oraz możliwości finansowych pomocy społecznej.
Kwota zasiłku celowego specjalnego nie może być wyższa od kryterium dochodowego osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.