Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważny komunikat

UWAGA MIESZKAŃCY

W związku z otrzymaniem przez Urząd Gminy w Wielowsi licznych informacji o podejmowanych na prywatnych posesjach działaniach osób trzecich przedstawiających się jako działacze, lub członkowie organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, informujemy iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. u. 2022 r. poz.572):

Art. 7. 3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia

Art. 34a.

  1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
  2. W zakresie wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji posiadają uprawnienia określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306).
  3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w ust. 1

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, w której właściciel posesji nie jest pewny co do uprawnień osób, które próbują podejmować czynności na terenie jego posesji i na jego mieniu i zwierzętach, zalecamy wylegitymowanie takiej osoby, w tym w zakresie posiadania upoważnienia, w razie możliwości zrobienia zdjęcia identyfikatora, a w sytuacji budzącej wątpliwość wykonanie telefonu na komisariat policji w celu zgłoszenia zaistniałego zdarzenia. Ważne jest aby zgromadzić jak najwięcej dowodów potwierdzających ewentualne przeprowadzane czynności tj. dokumentacji zdjęciowej, nagranie wykonywanych  czynności telefonem, zgromadzenie kopi wszelkiej podpisywanej dokumentacji.

W razie sytuacji, w której brak jest pewności, co do przedstawianych dokumentów do podpisu, np. niezrozumiały tekst, zbyt mała czcionka, nieznane przepisy prawne należy poprosić o zostawienie dokumentów w celu spokojnego przeczytania, skonsultowania przed podpisaniem. Wskazane jest też aby nie poddawać się emocjom, zdenerwowaniu, bowiem "jesteśmy u siebie", a w każdej sytuacji podejmowania niezrozumiałych działań, należy dzwonić na numer alarmowy 112 i prosić o pomoc funkcjonariuszy policji.