Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ofert złożone

Wielowieś, dnia 09.02.2023r. 

SG.525.6.2023

OFERTA  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO 

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  tzw. „Małe granty”,
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Do Urzędu Gminy Wielowieś w dniu 3 lutego 2023 r. zostały złożone oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert czyli  w ramach tzw. małego grantu – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowsi „Aktywni Wielowieś,

tytuł zadania publicznego: ,,Zakup sztalug”,

  • Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babki – Dąbrowianki” w Dąbrówce wspólnie ze Stowarzyszeniem Tu i Teraz dla Przyszłości, 

tytuł zadania publicznego: ,,Senior w sieci”.

Wójt Gminy Wielowieś zamieszcza w dniu 09 lutego 2023 r. ofertę na okres 7 dni:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś, 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  • oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś. 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób,  wyszczególniony powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Uwagi można zgłaszać na wskazany adres:  lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, w godzinach pracy Urzędu. 

Z poważaniem
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś
(podpisano elektronicznie)

PDFDOC090223-09022023120019.pdf (2,32MB)

PDFDOC090223-09022023115943.pdf (2,23MB)