Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępny samorząd - granty

Brak opisu obrazka

Gmina Wielowieś realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w budynku przy ul. Głównej 1 w Wielowsi, w którym siedzibę mają Urząd Gminy Wielowieś, Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na przeprowadzenie zadania gmina otrzymała grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (PO WER) 2014-2020, realizowany projekt: „Dostępny samorząd – granty”)  w wysokości 98 449,00 PLN

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie zakresu dostępności do dóbr i usług oraz poziomu otwartości i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, w budynku zabytkowego pałacu przy ul. Głównej 1 w Wielowsi, w którym siedzibę mają zarówno Urząd Gminy Wielowieś, jak i jednostki organizacyjne gminy Wielowieś, tj. Zespół Obsługi Placówek oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Nasz projekt zawiera przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę zapewniania dostępności osobom z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz z problemami poznawczymi.

Dostępność, choć nakierowana na wspieranie osób z niepełnosprawnościami, jest wartością, która dotyczy wszystkich. Wyrobienie dowodu osobistego, opłacenie podatków  czy otrzymanie świadczenia nie jest "specjalną potrzebą".

Chcemy z naszymi usługami być dostępni dla wszystkich a realizacja projektu pomoże przybliżyć nas do osiągnięcia tego celu.