Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „Małe granty”, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Do Urzędu Gminy Wielowieś w dniu 26 stycznia 2023r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert czyli w ramach tzw. małego grantu – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez:

Koło Gospodyń Wiejskich w Zacharzowicach,
tytuł zadania publicznego: ,,Kino rodzinne w Zacharzowicach”

Wójt Gminy Wielowieś zamieszcza w dniu 30 stycznia 2023 r. ofertę na okres 7 dni:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,

 • oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś.

  Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, wyszczególniony powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można zgłaszać na wskazany adres: sekretarz@wielowies.pl
  lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, w godzinach pracy Urzędu.

  Z poważaniem
  Ginter Skowronek
  Wójt Gminy Wielowieś
  (podpisano elektronicznie)

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zacharzowicach w dniu 26.01.2023r..pdf (1,07MB)