Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni pytają, wójt odpowiada

W dniu 25.10.2022 r. Radni wystąpili z wnioskiem do Pana Wójta Gintera Skowronka z zapytaniem jak w załączeniu (skan). Zapytanie zostało wystosowane na wniosek wielu Mieszkańców Gminy Wielowieś.

Wniosek

Szanowny Panie Wójcie.

zwracamy się z prośbą o podanie informacji, w jakim stopniu zachowanie stawek podatku od nieruchomości na poziomie z roku 2022, wpłynie na zmniejszenie subwencji z budżetu państwa. Ponadto prosimy o przekazanie informacji, o jaka kwotę zmniejszyła się subwencja z budżetu państwa, w związku z pobieranym przez gminę podatkiem od elektrowni wiatrowych.

z poważaniem
Radni Gminy Wielowieś
Marek Kremzer
Tomasz Rewkowski

Brak opisu obrazka


Odpowiedź udzielona przez Gintera Skowronka, wójta gminy Wielowieś

Wielowieś, 9.11.2022 r.

Sz.P. Tomasz Rewkowski
Sz.P. Marek Kremzer 
Radni Gminy Wielowieś

Subwencja ogólna jest formą zasilania  jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Subwencja ogólna zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego składa się z części:

  • wyrównawczej,
  • równoważącej,

Stosownie do art.20 w/w ustawy:

  1. część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.
  2. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.
  3. Przez dochody podatkowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się łączne dochody z tytułu:

1) podatku od nieruchomości;

2) podatku rolnego;

3) podatku leśnego;

4) podatku od środków transportowych;

5) podatku od czynności cywilnoprawnych;

6) podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

7) wpływów z opłaty skarbowej;

8) wpływów z opłaty eksploatacyjnej;

9) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

10) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

  1. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, jeżeli w takiej gminie wskaźnik dochodu podatkowego jest niższy niż 150%.

  Biorąc pod uwagę powyższe informacje dotyczące subwencji i dochodów gminy oraz okoliczność, że wielkość subwencji jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych gminy za rok poprzedni, trudno jednoznacznie wyliczyć w jakim stopniu zachowanie stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku na poziomie roku 2022, wpłynęłoby na wielkość subwencji w 2024 roku dla gminy Wielowieś. Podobnie trudno oszacować jaki wpływ na zmniejszenie kwoty subwencji wyrównawczej ma podatek od farmy wiatrowej, gdyż wartość tej subwencji zależy od całości dochodów podatkowych gminy z roku poprzedniego. W 2022 roku wzrost podatków od nieruchomości nie był spowodowany tylko podatkiem od farmy wiatrowej (2,515 mln zł) ale także między innymi wpływem podatku od gazociągu tranzytowego na terenie gminy (0,778 mln zł). Subwencja wyrównawcza w 2022 roku wynosiła 4 051 487 zł, natomiast na 2023 rok przewidziano kwotę  2 953 725 zł, czyli o 1 097 762 zł mniej.

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy Wielowieś na 2022 rok wyniósł 1 339,73 zł, natomiast na 2023 rok wynosi 1 693,93 zł.

Z poważaniem
Ginter Skowronek
wójt gminy Wielowieś

PDFodpowiedź wójta.pdf (7,20MB)