Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligują Urząd Gminy do przeprowadzenia kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. W związku z powyższym prosimy właścicieli lub zarządców ww. nieruchomości do dostarczenia kopii umów wraz z dowodami wpłat za usługę odbioru odpadów w terminie do 30 listopada 2022 r.

Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in.: budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, biurowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze.

Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na stronie bip.wielowies.pl).

Za brak umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz pozostałe po segregacji odpady zmieszane) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Kopie umów oraz dowody wpłat za wykonaną usługę należy dostarczyć do 30 listopada na adres:

Urząd Gminy Wielowieś

ul. Główna 1,
44-187 Wielowieś

lub na adres e-mail: odpady@wielowies.pl

Dodatkowych informacji udziela stanowisko do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Wielowieś pod numerem telefonu 322378524.

Z wyrazami szacunku
wójt gminy Wielowieś
Ginter Skowronek