Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPS Wielowieś

Ośrodek Pomocy Społecznej

Brak opisu obrazka

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Art. 7 Ustawy  o Pomocy Społecznej
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1)ubóstwa;
2)sieroctwa;
3)bezdomności;
4)bezrobocia;
5)niepełnosprawności;
6)długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7)przemocy w rodzinie;
7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) uchylony
11)trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13)alkoholizmu lub narkomanii;
14)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15)klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej Pomoc pieniężna skierowana jest do osób najuboższych. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, które:
- osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
- osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;

Brak opisu obrazka