Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

KOMUNIKAT
z dnia 28 października 2021 roku
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach informuje, iż trwa nabór kandydatów na funkcję urzędników wyborczych:

GMINA NABORU: WIELOWIEŚ LICZBA WOLNYCH STANOWISK: 1

Zgodnie z art. 191 §1-2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1319, z 2021 poz. 1834) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

Zgodnie natomiast z art. 191 b Kodeksu wyborczego, urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy,

pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych określa uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego (M.P. 2019 poz. 260).

Zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego należy dokonywać zgodnie ze wzorem określonym w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, pisemnie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub na adres e-mail: katowice@kbw.gov.pl wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach pod nr telefonu: 32 256 16 02.

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach
/-/ Wojciech Litewka