POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został kolejny raz wydłużony - do 16.11.2018

UWAGA! Termin przetargu na sprzedaż działek budowlanych zlokalizowanych w Czarkowie został przesunięty z 12. listopada na 13. listopada

 

W 2016 roku zlecono za kwotę 34 400,00 zł firmie Hydrosan opracowanie „Programu Funkcjonalno-użytkowego” budowy kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków dla miejscowości Gajowice oraz dla Wiśnicze (teren nie objęty oczyszczalnią przy Domu Pomocy Społecznej).
Program w miejscowości Gajowice obejmuje wybudowanie:
    • 587 mb  grawitacyjnych kanałów głównych o średnicy 200 mm z rur  PVC  
    • 49 mb grawitacyjnych kanałów rozdzielczych o średnicy 200 mm z rur  PVC
    • 15 studzienek kanalizacyjnych średnicy 1,0m
    • 180 mb grawitacyjnych przyłączy Dn160 z rur PVC  do 27 posesji
    • 1 przepompownię przed oczyszczalnią
    • 1 oczyszczalnię ścieków o wydajności 17,3 m3/dobę.
W miejscowości Wiśnicze z kolei zgodnie z Programem należy wybudować:
    • 228 mb  grawitacyjnych kanałów głównych o średnicy 300 mm z rur  PVC  
    • 809,5 mb  grawitacyjnych kanałów głównych o średnicy 200 mm z rur  PVC  
    • 943 mb grawitacyjnych kanałów rozdzielczych o średnicy 200 mm z rur  PVC
    • 45 studzienek kanalizacyjnych średnicy 1,0m
    • 500 mb grawitacyjnych przyłączy Dn160 z rur PVC do 60 posesji
    • 1 przepompownię przed oczyszczalnią
    • 1 oczyszczalnię ścieków o wydajności 50 m3/dobę.
Ścieki dopływające, kierowane będą do pompowni wyposażonej w co najmniej dwie pompy zatapialne (1 czynna, 1 rezerwa). Przed pompownią należy zaprojektować i wykonać zbiornik retencyjny, zapewniający co najmniej 6 godzinne przetrzymanie ścieków na wypadek wyłączenia pompowni.
 
Koszty całkowite projektu: 3 830 857,00 PLN;
Koszty kwalifikowalne projektu: 3 114 517,89 PLN;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 1 981 768,00 PLN;