Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Główny Księgowy
Liczba (wymiar etatu): 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach
ul. Lipowa 14;  44-187 Sieroty
Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2019

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizowanie prawidłowego działania Zakładu w zakresie obsługi finansowo- księgowej,
 • przygotowanie i sporządzenie rocznego planu finansowego Zakładu,
 • organizowanie, sporządzenie i kontrola dokumentów finansowych,
 • przygotowanie rocznej i okresowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • kontrola nad prawidłowością rozliczeń finansowych z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych,
 • przygotowywanie materiałów, sprawozdań i analiz dotyczących wyników działalności Zakładu dla Wójta Gminy Wielowieś i Rady Gminy Wielowieś,
 • kontrola nad archiwizacją dokumentów księgowych,
 • kontrola nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych,
 • kontrola nad dekretacją i księgowaniem kosztów oraz przychodów Zakładu,
 • kontrola nad naliczeniem wynagrodzeń dla pracowników Zakładu oraz rozliczeń z ZUS-em,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • monitoring windykacji należności,
 • kierowanie pracą podległych pracowników,
 • współpraca z RIO, Urzędem Skarbowym,ZUS oraz GUS,
 • sporządzanie kalkulacji cen usług,
 • kalkulacja stawek dotacji przedmiotowych,
 • nadzór nad poprawnym działaniem programu finansowo – księgowego,
 • nadzór pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 • znajomość zagadnień, stosowanie i przestrzeganie przepisów, norm, instrukcji i zasad pracy związanych z zajmowanych stanowiskiem,
 • wykonywanie poleceń Dyrektora Zakładu związanych z zajmowanym stanowiskiem,

Niezbędne wymagania:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • wykształcenie:
  - ukończone studia ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3- letnia praktyka w księgowości,
  - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnia praktykę w księgowości
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych:
 • brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, samorządzie gminnym,zamówień publicznych, podatku od towaru i usług, podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, gospodarce komunalnej i umiejętności ich właściwego stosowania,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • praca w zespole,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Warunki pracy:
Praca o charakterze administracyjno-prawnymi będzie świadczona w wymiarze pełnego etatu, w siedzibie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach w tym powyżej 4 godzin przy komputerze. Warunki pracy bezpieczne.

Praca w godzinach:
• poniedziałki – środy od godz. 7.00 do godz. 15.00
• czwartki od godz. 7.00 do godz. 17.00
• piątki od godz 7.00 do godz. 13.00
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • listy motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie świadectwa pracy ( lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia)
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe z własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o braku skazania za przestępstwo przeciwko mieniu przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy” w Sekretariacie/ Dyspozytorni w siedzibie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach ul. Lipowa 14 do dnia 10.12.2018r.
Aplikacje, które wpłyną do ZBGKiM w Sierotach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2016.922 z późn.zm.).

Informacje dodatkowe:
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po ww. terminie zostaną odesłane pocztą.
Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZBGKiM w Sierotach.
Nabór będzie się składać z trzech etapów:
• sprawdzenie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
• test sprawdzający wiedzę kandydatów w formie pisemnej,
• rozmowa kwalifikacyjna
Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 13.12.2018r. o godzinie 10.00
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru w dniu 11.12.2018r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 233-60-95 / 502-209-254