IFORMACJA W SPRAWIE KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI I NADZORUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE WIELOWIEŚ

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem Kierownika Akcji Zimowej – ANNY MEINHARDT  tel. 32 237 85 04, kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk tel. 32 237 85 02, kom. 660 765 838

Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś :
Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz - ZBGKiM
Dyrektor ZBGKIM Kazimierz Pławszewski tel. kom. 502 209 254
Tomasz Cebulla tel. kom. 502 209 253  tel. do ZBGKiM - 32 233 60 95
Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jeżmanów, Kotków, Wielowieś - Andrzej Morys tel. kom. 668 177 597
Radonia, Raduń, Borowiany, Kieleczka - Jan Suda tel. kom. 503 541 809
Świbie, Dąbrówka - Marek Zwior  tel. kom. 607 536 533 

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych:
Nr 2950 S Zacharzowice – Toszek, Nr 2958 S od skrzyżowania z DP 2953 w Świbiu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907 w Wiśniczu, Nr 2912 S Dąbrówka – Toszek
Nr 2960 S Świbie – Sarnów, Nr 2904 S od skrzyżowania 901 do granicy powiatu
Nr 2959 S  od skrzyżowania z DP2958 S w Wiśniczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907
Realizuje pod nadzorem ZDP firma REMONDIS, Gliwice ul. Kaszubska 2
Kierownik Akcji Zimowej –   Paweł Karpa   tel. 32 234 06 96    kom. 605 435 731
            Dyrektor Jan Osman    tel. 32 234 06 96    kom. 605787 131
Telefon Akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych– 502 586 280

Prace związane z utrzymaniem przejezdności na drogach wojewódzkich:
Nr 901 Wielowieś – Pyskowice, Nr 907 Wielowieś – Toszek
Firma HUCZ Sp z o.o. .Sp. k. Boronów , ul. Częstochowska 14
nadzór: Dariusz Wieteska tel. 605435 731
Nr 907 Kieleczka – Tworóg Realizuje ZDW Katowice ul. Lechicka 24 tel. 32 781 92 11

Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016.250 j.t) właściciele posesji mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości