INFORMACJA W SPRAWIE KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI I NADZORUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE WIELOWIEŚ
Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem Kierownika Akcji Zimowej – ANNY MEINHARDT tel. 32 237 85 04, kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk tel. 32 237 85 02 , kom. 660 765 838

Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś:

Wielowieś, Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jeżmanów, Kotków, Raduń, Radonia, Borowiany, Kieleczka
Andrzej Morys –  - tel. 32 233 62 89, kom. 668 177 597

Dąbrówka, Świbie
Marek Zwior –  tel. kom. 607 536 533, 32 233 48 65

Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz
ZBGKIM - Dyrektor ZBGKIM Kazimierz Pławszewski - tel. 502 209 254; Dyspozytor Tomasz Cebulla – tel 502 209 253

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych:
Nr 2950 S Zacharzowice – Toszek, Nr 2958 S od skrzyżowania z DP 2953 w Świbiu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907 w Wiśniczu, Nr 2912 S Dąbrówka – Toszek
Nr 2960 S Świbie – Sarnów, Nr 2904 S od skrzyżowania 901 do granicy powiatu
Nr 2959 S od skrzyżowania z DP2958 S w Wiśniczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907
Realizuje pod nadzorem ZDP firma REMONDIS, Gliwice ul. Kaszubska 2
Kierownik Akcji Zimowej – Paweł Karpa tel. 32 234 06 96 kom. 605 435 731
Dyrektor Jan Osman tel. 32 234 06 96 kom. 605 787 131
Telefon Akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych– 502 586 280

Prace związane z utrzymaniem przejezdności na drogach wojewódzkich:
Nr 901 Wielowieś – Pyskowice, Nr 907 Wielowieś – Toszek
Firma HUCZ Sp z o.o. .Sp. k. Boronów , ul. Częstochowska 14
nadzór: Dariusz Wieteska tel. 605435 731
Nr 907 Kieleczka – Tworóg Realizuje ZDW Katowice ul. Lechicka 24 tel. 32 781 92 11

Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016.250 j.t) właściciele posesji mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Wójt Gminy Wielowieś
mgr inż. Ginter Skowronek