Ministerstwo Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE. Program realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Termin spotkania: 13.09.2018 r., godz. 17:00
Miejsce spotkania: Zajazd Carmen, ul.Główna 61, 44-187 Wielowieś

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r.
Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie od dnia 4 września 2018 r. do dnia 18 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Wielowieś ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Wielowieś.

Przewodnik dla uczestników PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI DLA GMINY WIELOWIEŚ
Regulamin realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Wielowieś
Wniosek o włączenie do "Programu ograniczenia emisji dla Gminy Wielowieś"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” Serdecznie zaprasza zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” na Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów.
Zakres tematyczny:
• P. 2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej
• P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
Ramowy program spotkania:
• zasady i warunki przyznania dofinansowania,
• omówienie dokumentacji aplikacyjnej.
Data Miejsce Godzina
05.09.2018 r. Gmina Wielowieś, Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś; godz. 14:00
UWAGA: Podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego będą rozdawane zaświadczenia o uczestnictwie potrzebne do uzyskania punktów w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 06/2018 i 07/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zakres tematyczny: P. 2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/302/ogloszenie-naboru-062018
Termin składania wniosków:   od 7 do 21 września 2018 r.

 Zakres tematyczny: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/303/ogloszenie-naboru-072018
Termin składania wniosków:   od 7 do 21 września 2018 r.

 

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w I półroczu 2018 r. z wodociągu "Wiśnicze", zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości: Wisnicze, Gajowice, Błażejowice, Świbie (górna część) w gminie Wielowieś i miejscowości: Kotliszowice, Wilkowiczki w gminie Toszek, Państwowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu "Wiśnicze".
woda20180731_ocena_jakosci.pdf

W dniu 01 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 na terenie gminy Wielowieś zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

WÓJT GMINY Ginter Skowronek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych dnia 19, 20 oraz 23 lipca 2018r. informuje, iż jakość wody w miejscowościach Wiśnicze, Błażejowice, Gajowice w Gminie Wielowieś oraz Kotliszowice, Wilkowiczki w Gminie Toszek zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wisniczach spełnia wymagania w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z tym odwołuje sie komunikat 1/2018 z dnia 17.07.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, na podstawie otrzymanych powiadomień o przekroczeniu parametru chemicznego w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej z punktu monitoringowego usytuowanego na sieci wodociągowej w Wiśniczu, stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do czasu przywrócenia jej jakości w zakresie zawartości azotanów do stanu wymaganego przepisami.
Stacja Uzdatniania Wody w Wiśniczu dostarcza wodę na terenie sołectw: Wiśnicze, Błażejowice i Gajowice w Gminie Wielowieś oraz Kotliszowice i Wilkowiczki w Gminie Toszek.

W związku z sygnałami  o pojawieniu się gadów pełzających na terenie naszej gminy Urząd Gminy Wielowieś informuje, że spotykając żmiję należy zachować szczególną ostrożność i zostawić ją w spokoju. Należy wycofać się i spróbować ją obejść.
W Polsce wszystkie gady łącznie ze żmiją  są pod ochroną dlatego też tępienie ich jest niedopuszczalne i podlega karze.

W dniu 5 lipca 2018 roku nastąpiło przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu naszej gminy sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu: "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" /Program I Priorytet IIIB/.
Ochotnicze straże Pożarne z terenu naszej gminy otrzymały:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi – defibrylator AED,
  • Ochotnicza Straz Pożarna w Świbiu- defibrylator AED oraz zestaw PSP R1  w skład którego wchodzą: w pełni wyposażona Torba PSP R1 ,deska ortopedyczna oraz zestaw szyn Kramera,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Radonii -defibrylator AED oraz zestaw PSP R1  w skład którego wchodzą: w pełni wyposażona Torba PSP R1 deska ,ortopedyczna oraz zestaw szyn Kramera,
  • OSP Dąbrówka – w pełni wyposażona Torba PSP R1

Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, który sfinansował w/w zakupy w 99% a gmina w 1% nasze Ochotnicze Straże Pożarne zostały doposażone w sprzęt ratujący życie przy minimalnym nakładzie finansowym z budżetu gminy.