Publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów na rok 2019.
Plik zawiera broszurę firmy REMONDIS pt. "ABC segregacji odpadów" a także jeszcze aktualny harmonogram na drugie półrocze 2018 r.
harmonogram_wywozu_odpadow_2019.pdf
Przypominamy, że aktualny dokument można wyświetlić klikając na zawsze widoczny link graficzny z lewej strony witryny.

Na podstawie   art. 11  ust 2 i art.13 ustawy  z dnia 24  kwietnia  2003r.  o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie   (Dz. U.  z 2018r. poz.450  z późn. zmianami) Wójt Gminy Wielowieś ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Wielowieś w roku 2019 w następujących dziedzinach:
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
II Ochrona i promocja zdrowia

W dniu 5 grudnia br. o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wielowieś.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 22.11.2018 r.
 3. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 3).
 4. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 4).
 5. Ustalenie Stałych Komisji Rady Gminy, wybór Przewodniczących i członków tychże komisji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania tych komisji (druk nr 5,6,7).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielowieś (druk nr 8).
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządzeniem nr 215 wprowadził pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na obszarze województwa śląskiego oraz na terenie miasta Krakowa, obowiązujący od dnia 26 listopada 2018 r., od godz. 00:00, do dnia 15 grudnia 2018 r., do godz. 23:59
Zarządzenie PRM: P-121-212-18_zarz_nr-215_PRM_2018.pdf

W czwartek 22 listopada br. o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wielowieś, podczas której radni oraz wójt gminy złożą ślubowania.

Porządek posiedzenia:

 • Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 • Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 • Ślubowanie Radnych.
 • Ślubowanie Wójta Gminy Wielowieś.
 • Wybór Przewodniczącego Rady.
 • Zakończenie obrad Sesji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie: klauzula_informacyjna_sesja_rady_gminy.pdf na stronie http://www.wielowies.pl/index.php/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych
Transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=ncTzogEuBUc 
Portal informacyjny Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl

Wójt Gminy Wielowieś informuje, że w ostatnim czasie wpłynęły do Urzędu Gminy pisma informujące o nieprawidłowościach panujących w Przedszkolu Publicznym w Świbiu. W trakcie czynności wyjaśniających okazało się, że rzekomi autorzy pism nie potwierdzają ich autorstwa. Sprawa podrobienia podpisów została skierowana do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach celem wyjaśnienia. W ślad za otrzymanymi pismami Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach przeprowadziła kontrolę w Przedszkolu w Świbiu, kontrola nie potwierdziła zarzutów podnoszonych w pismach a dotyczących jego funkcjonowania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi - Asystent rodziny. Szczegóły oferty znajdują się w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OPS: http://bip.wielowies.pl/ops/Article/id,538.html

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
Informuję, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II
Podczas ćwiczenia w dniach 14 - 15 listopada 2018 r. odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchamiania syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu  oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Wójt Gminy Wielowieś
mgr inż. Ginter Skowronek

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi w imieniu wszystkich szczęśliwych dzieci objętych pomocą firmy „Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.” oddział w Świerklanach, serdecznie dziękuje za udzielone wsparcie, które umożliwiło naszym najmłodszym mieszkańcom przyjemniejszą i radośniejszą możliwość nauki.
Serdecznie dziękujemy.

LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz firma Łętowski Consulting zapraszają na bezpłatne szkolenia i staż w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska". Projekt skierowany jest do kobiet, chcących nabyć umiejętności pracownika administracyjno-biurowego. Kryteria, oferta i dane kontaktowe znajdują się na załączonym plakacie.