Wójt Gminy Wielowieś powołał Komisję Konkursową ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na  terenie Gminy Wielowieś. Skład Komisji:
1.    Pani Ewa Dodak - Sekretarz Gminy -  Przewodnicząca Komisji
2.    Pani Irena Niedzielska - Inspektor - Członek Komisji
3.    Pani  Wiesława Rabiza - Inspektor - Członek Komisji
W załączeniu treść Zarządzenia zawierająca Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz Kartę indywidualnej oceny: Z-8-2019.pdf

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Błażejowice przyjętego uchwałą Nr XXV/172/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 15 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Błażejowice dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w remizie OSP w Błażejowicach  o  godzinie  19.00.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Wielowieś przyjętego uchwałą Nr XXV/181/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 14 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wielowieś dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi o godzinie 18.30.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach podaje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gliwickiego obejmującej w szczególności:
•    poradnictwo rodzinne,
•    psychologiczne,
•    pedagogiczne,
•    z zakresu pomocy społecznej,
•    w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
•    w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•     w ramach interwencji kryzysowej,
•    dla bezrobotnych,
•    dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
•    a także z zakresu praw konsumentów,
•     praw dziecka,
•     praw pacjenta,
•    ubezpieczeń społecznych,
•     prawa pracy,
•     prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gliwickiego

Od 2 stycznia 2019 r. uprawnieni mieszkańcy powiatu gliwickiego mogą umawiać się na wizyty z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod numerem telefonu (32) 338 37 29 oraz przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Raduń-Borowiany przyjętego uchwałą Nr XXV/178/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 9 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Raduń-Borowiany dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Borowianach o godzinie 18.00 .

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Czarków przyjętego uchwałą Nr XXV/173/2005 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 8 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Czarków dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Czarkowie  o  godzinie  19.00.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Wiśnicze przyjętego uchwałą Nr XXV/182/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 7 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wiśnicze dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wiśniczach o godz. 18.00.

Informujemy, że Gmina Wielowieś realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. Wniosek o dofinansowanie należy po wypełnieniu złożyć w Urzędzie Gminy Wielowieś. Program realizowany będzie do końca 2022 roku. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła.

Przewodnik dla uczestników PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI DLA GMINY WIELOWIEŚ
Regulamin realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Wielowieś
Wniosek o włączenie do "Programu ograniczenia emisji dla Gminy Wielowieś

W dniu 27 grudnia 2018 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wielowieś.
 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 05.12.2018 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” (druk nr 9).

O G Ł O S Z E N I E
W związku z ogłoszonym w dniu 17 grudnia  2018 roku konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielowieś  w następujących dziedzinach:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
- ochrony i promocji zdrowia na okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
zapraszam  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie o których mowa wyżej.
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem  osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie.
Do członków komisji konkursowej biorącej udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
Zgłoszenia pisemne według wzoru stanowiącego załącznik do pisma można składać w Urzędzie Gminy Wielowieś ul. Główna 1 , do dnia  3 stycznia 2019r.
ogloszenie_20181220.pdf