Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński podjęli decyzje o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 października 2018 roku i również była finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dla którego prezes KRUS pełni rolę zarządu.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi w imieniu wszystkich szczęśliwych dzieci objętych pomocą firmy „Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.” oddział w Świerklanach, serdecznie dziękuje za udzielone wsparcie, które umożliwiło naszym najmłodszym mieszkańcom przyjemniejszą i radośniejszą możliwość nauki.
Serdecznie dziękujemy.

LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz firma Łętowski Consulting zapraszają na bezpłatne szkolenia i staż w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska". Projekt skierowany jest do kobiet, chcących nabyć umiejętności pracownika administracyjno-biurowego. Kryteria, oferta i dane kontaktowe znajdują się na załączonym plakacie.

Ministerstwo Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE. Program realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Termin spotkania: 13.09.2018 r., godz. 17:00
Miejsce spotkania: Zajazd Carmen, ul.Główna 61, 44-187 Wielowieś

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r.
Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie od dnia 4 września 2018 r. do dnia 18 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Wielowieś ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Wielowieś.

Przewodnik dla uczestników PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI DLA GMINY WIELOWIEŚ
Regulamin realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Wielowieś
Wniosek o włączenie do "Programu ograniczenia emisji dla Gminy Wielowieś"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” Serdecznie zaprasza zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” na Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów.
Zakres tematyczny:
• P. 2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej
• P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
Ramowy program spotkania:
• zasady i warunki przyznania dofinansowania,
• omówienie dokumentacji aplikacyjnej.
Data Miejsce Godzina
05.09.2018 r. Gmina Wielowieś, Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś; godz. 14:00
UWAGA: Podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego będą rozdawane zaświadczenia o uczestnictwie potrzebne do uzyskania punktów w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 06/2018 i 07/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zakres tematyczny: P. 2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/302/ogloszenie-naboru-062018
Termin składania wniosków:   od 7 do 21 września 2018 r.

 Zakres tematyczny: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/303/ogloszenie-naboru-072018
Termin składania wniosków:   od 7 do 21 września 2018 r.

 

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w I półroczu 2018 r. z wodociągu "Wiśnicze", zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości: Wisnicze, Gajowice, Błażejowice, Świbie (górna część) w gminie Wielowieś i miejscowości: Kotliszowice, Wilkowiczki w gminie Toszek, Państwowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu "Wiśnicze".
woda20180731_ocena_jakosci.pdf

W dniu 01 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 na terenie gminy Wielowieś zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

WÓJT GMINY Ginter Skowronek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych dnia 19, 20 oraz 23 lipca 2018r. informuje, iż jakość wody w miejscowościach Wiśnicze, Błażejowice, Gajowice w Gminie Wielowieś oraz Kotliszowice, Wilkowiczki w Gminie Toszek zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wisniczach spełnia wymagania w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z tym odwołuje sie komunikat 1/2018 z dnia 17.07.2018r.