Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39  i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielowieś  uchwały nr IV/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

W związku z docierającymi do nas informacjami o pojawiających się w Wielowsi osobach w mundurach Ochotniczej Straży Pożarnej, które wchodzą na teren posesji informujemy mieszkańców, że OSP w Wielowsi nie przeprowadza żadnych akcji kontrolnych na prywatnych posesjach.

Do 25 kwietnia, we wtorki i czwartki, w godzinach od 9.00 do 15.00. Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej Doradca Podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji organizowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego -Jakuba Chełstowskiego.

W ciągu najbliższych dni w województwie śląskim prowadzona będzie akcja informacyjna dotycząca „Nowej Piątki”, czyli propozycji nowych Rządowych Programów. W centralnych punktach gmin i powiatów staną specjalne busy oznaczone logo #NowaPiątka, w których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o programach „500+”, „Emerytura +”, „Niższy Pit”, „Bez Pit dla młodych” i „Połączenia Lokalne”. Szczegółowych informacji udzielać będą  eksperci z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW oraz pracownicy ZUS, a merytorycznie akcję wspierać będzie także Krajowa Administracja Skarbowa.
Akcja informacyjna, poświęcona „Nowej Piątce", została oficjalnie zainaugurowana przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka 18 marca  o godz. 13.00 przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, skąd busy, z kierownictwem ŚUW na pokładzie, wyruszyły w trasę po regionie.
W Wielowsi akcja będzie prowadzona w dn. 21 marca br. w godz. 9.00 - 10.00 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury (Wielowieś; ul. Główna 47).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.
Informujemy, że w dniach 15 - 18 kwietnia 2019r. odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny itp.) oraz zużytych opon (z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i ciągników).
Prosimy o wystawianie w.wym. odpadów przed posesje do godziny  6.00

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych:
15. kwietnia - Dąbrówka, Świbie, Radonia
16. kwietnia - Borowiany, Czarków, Kieleczka, Raduń
17. kwietnia - Wielowieś
18. kwietnia - Błażejowice, Gajowice, Sieroty, Wiśnicze, Zacharzowice

W dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się V Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.
Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.
Przez dziecko rozumie się - dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1100,00 zł).
Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Urząd Gminy Wielowieś wraz z Operatorem Programu zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla uczestników Programu Ograniczenia Emisji, którzy planują wymianę źródła ciepła w roku 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 11.03.2019 (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi, ul. Główna 47.

Urząd Gminy w Wielowsi informuje, że  ostatnie wnioski w sprawie wydania obecnie obowiązującego dowodu osobistego będzie można składać metodą tradycyjną do piątku, 1 marca 2019r.,  do godz. 11.30. Natomiast wtorek 26 lutego 2019r. będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku przez internet.
Kolejne wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane od 4 marca 2019r. i będą to dowody z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowody.