Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych w polskim systemie przesyłowym gazu. Zostanie wybudowany na terenie dwóch województw:
• śląskiego w gminach: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec,
• opolskiego w gminie Kędzierzyn-Koźle.
Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji jest konsorcjum firm MGGP S.A i INIKO Sp. z o.o. Zakończenie budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn-Koźle planowane jest w 2019 roku.

W związku z planowaną budową gazociągu Urząd Gminy Wielowieś przypomina, że właściciele działek rolnych położonych na trasie przebiegu gazociągu ubiegając się o dopłaty bądź dofinansowanie w  AR i MR powinni pomniejszyć powierzchnię działek o powierzchnię czasowego zajęcia terenu w strefie inwestycji, która będzie wyłączona z produkcji rolniczej.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół w Gliwicach oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Pyskowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w dniu  15.03.2018 r. o godz. 10:00, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Wiel owieś ul. Główna 47
Tematyka spotkania:
     - Zmiany w wnioskach o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku
     - eWniosekPlus
W razie pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt: Joanna Głowik tel. + 48 571 291 244

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza rolników, mieszkańców Powiatu Gliwickiego na spotkanie dotyczące kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. (ul. Zygmunta Starego 17, budynek A, I piętro), poprowadzą je przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Pyskowicach wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Gliwicach.

Gmina Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,11,16,18) wśród  dziewcząt z rocznika 2002, mieszkanek Gminy Wielowieś. W postępowaniu mogą wziąć udział  podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz spełniające warunki określone w tej ustawie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa będzie realizowana  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś w Kancelarii ul. Główna 1 Wielowieś (pok. 1, parter), w terminie do dnia  05. marca 2018r. wg określonego wzoru. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018r.
Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w  Urzędzie Gminy Wielowieś,pokój nr 7 w dniach od pn. .do śr 7-15, czw.- 7-17, pt. 7-13, tel.: 32 237 85 21 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wielowieś pod adresem http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19858.html

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom gminy Wielowieś  o obowiązku wymiany dowodów osobistych, które tracą ważność po okresie 10 lat od daty wydania.
W 2018 r. tracą ważność dowody osobiste wydane w 2008 roku z terminem ważności 10 lat i wydane w 2013 roku z terminem ważności 5 lat. Data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.
Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany dowodu, jeżeli widnieje na nim termin:   NIEOZNACZONY.  Wymiana dowodów osobistych jest bezpłatna, składanie wniosków o wydanie nowego dowodu oraz odbiór wyprodukowanego dowodu odbywa się osobiście. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy nr:
04/2018 – P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych
05/2018 – P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Termin składania wniosków:   od 6 do 19 marca 2018 r.
Ogłoszenia są zamieszczone na stronach www Stowarzyszenia:
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/245/ogloszenie-naboru-042018
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/246/ogloszenie-naboru-052018

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. Aby pomóc w wypełnianiu nowego obowiązku Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach informuje, że w dniach 17 i 24 lutego br. (tj. soboty) w godz. od 9.00
do 13.00 w tut. Urzędzie Skarbowym zostanie uruchomiony punkt potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkt informacyjny JPK_VAT. Dodatkowo w dniach od 14 do 23 lutego br. na Sali Obsługi zostanie uruchomiony samodzielny punkt informacyjny, w którym mikroprzesiębiorcy będą mogli uzyskać praktyczne informacje dotyczące składania JPK_VAT.
Jednocześnie zapraszamy na szkolenia z tego tematu organizowane w tut. urzędzie skarbowym 15 lutego 2018 roku o godzinie 13.00.
Komunikat prasowy „Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:

  • oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,
  • informacji dotyczących zmian mających wpływ na wymiar składek, np. zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego.

Nowe przepisy, w przypadku nieterminowego złożenia powyższego oświadczenia lub informacji o zmianach, przewidują obowiązek opłacenia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów
Zakres tematyczny:
- rozwój działalności gospodarczych;
- podejmowanie działalności gospodarczej.

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.
Obejrzyj na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208