Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

22.04.2020 r. podpisano umowę na zadanie pt. "Termomodernizacja budynku GOK w Wielowsi". Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, to Firma Euro-bud Henryk Pawlak z siedzibą w Kokawie. Cena wybranej oferty 339 719,01 zł.
Zakończenie zadania zgodnie z umową przewidziano na 22.06.2020 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się terminem płatności II raty podatku od nieruchomości i rolnego, mieszkańców sołectw: Raduń – Borowiany, Gajowice, Kieleczka, Wiśnicze, Radonia, Zacharzowice prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne konto bankowe według decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy o numerze: 08 8454 1037 2009 1500 0829 0008. Sołtysi w/w miejscowości nie będą pobierać II raty podatku. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Szanowni Mieszkańcy
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 15 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem. 

W dniu 23.04.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się nadzwyczajna XV Sesja Rady Gminy Wielowieś. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz 379 z póź. zm.)
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 36 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem.  

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Jak wskazuje GIS, odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Wielowieś obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Katowicach II informuje, co następuje:
§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 17,00 w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 10,
- Nr 2, w liczbie 11,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 5.
§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś.
§ 3 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Katowicach II
(-) Paweł Wysocki
14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 45 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem.