W dniu 20 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016r. poz.2091)
W/w rozporządzenie nakłada na wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób nakazy i zakazy związane z zabezpieczeniem gospodarstw. Jednym z obowiązków jest zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach udostępnia materiały informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców powiatu gliwickiego.

Serdecznie zapraszamy na Spotkania Informacyjno - Szkoleniowe dla Beneficjentów – zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska.

Uwaga rolnicy!

Wpłata ubezpieczenia obowiązkowego OC ROLNIKÓW pobierana będzie w dniach 12.01.2017, 19.01.2017 oraz 26.01.2017 (czwartki) w Urzędzie Gminy Wielowieś od godziny 11:00 do godziny 15:00 w Sali Ślubów USC.

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o aktualnie realizowanym badaniu ankietowym "Uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych". Do badań wylosowano 2515 mieszkań w województwie śląskim. Ankieter US może zapukać do Twoich drzwi. Zapraszamy do udziału w badaniu, z góry dziękujemy za współpracę z naszymi ankieterami.
Ulotka informacyjna: us1.pdf

W związku z ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2016 roku konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielowieś w następujących dziedzinach:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
- ochrony i promocji zdrowia na okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie o których mowa wyżej.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!
Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
W dniu 15 listopada 2016 r. w godz. 9.00 - 14.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

WÓJT GMINY WIELOWIEŚ
mgr inż. Ginter Skowronek

Urząd Gminy Wielowieś informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do zbierania danych, które posłużą do  przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw na rok 2017., w województwie śląskim.
Mając na uwadze powyższe, w terminie do dnia 25 listopada br. do Urzędu Gminy można składać pisemne informacje dotyczące planowanych upraw konopi włóknistych. Przyjmowane są zgłoszenia zarówno od podmiotów skupujących planujących kontraktacje, jak również od podmiotów, które zainteresowane są uprawą konopi w celu ich przetwarzania we własnym zakresie na podstawie zobowiązania, o którym mowa w art.47 ust.3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.Dz.U. z 2016r. poz.224 z późn.zm.)

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego i tarnogórskiego oraz miast Bytom, Gliwice i Zabrze.

 zgnilec-rozporzadzenie2.pdf