W Wigilię 24 grudnia (poniedziałek) Urząd Gminy w Wielowsi będzie nieczynny.

Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy). W minionym roku, na terenie województwa śląskiego, czyli obszarze działania Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, odnotowano 10 przypadków zgłoszeń przez rolników zachorowania na boreliozę jako chorobę zawodową. Borelioza była powodem 83 proc. wszystkich zgłoszonych przez rolników przypadków choroby zawodowej na tym terenie.
Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem, obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach ogłosił program SMOG STOP "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji". Program skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych, którzy planują likwidację starych kotłów / pieców opalanych paliwem stałym i w ich miejsce zabudowanie nowoczesnego źródła ciepła - opalanego gazem, węglem, olejem, biomasą, pompę ciepła lub kocioł elektryczny. Nabór wniosków będzie się odbywał w dniach od 15.05 do 26.05.2017 r.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dnia 7 kwietnia 2017 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwałę antysmogową. Treść uchwały znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem "Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć", w którym można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przyjętej uchwały: uchwala_antysmogowa-co_nalezy_wiedziec.pdf

Wojewoda Śląski ogłosił z dniem 28. kwietnia 2017. od godziny 9.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego województwa śląskiego. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starości a także wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego zostali zobowiązani do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

Śląska izba rolnicza informuje, że w dniu 10.03.2017r została zawarta umowa pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2017” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 03.04.2017. Podpisywanie umów o wsparcie z beneficjentami odbywać się będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45.
Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem "Krok po kroku... czyli jak otrzymać dofinansowanie" opublikowanym na stronach Śląskiej Izby Rolniczej - http://www.sir-katowice.pl/wapnowanie-gleb

Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Inwestycją objęte są między innymi nieruchomości znajdujące się na terenie Gminy Wielowieś (obręb 0011-Wielowieś, obręb 0001-Błażejowice, obręb 0005-Gajowice). Dokładny wykaz nieruchomości wraz z numerami działek przed podziałem znajduje się w załączniku: gazociag-zawiadomienie.pdf
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (m.in. projektem budowlanym oraz projektem gospodarki zielenią) i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych udzielana jest w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach ul Kopernika 2, tel. 32 302 20 31 oraz w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, tel 32 231 08 24
W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą: Joanna Głowik  tel .+48 571-291-244

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach we wszystkich sołectwach Gminy na tablicach ogłoszeń rozwieszony zostanie „APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii” w celu zapoznania się z jego treścią. Ponadto informujemy, że u sołtysa oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś dostępne będą druki „Zgłoszenie utrzymania drobiu”. Druki po wypełnieniu przez hodowcę można do dnia 28 marca 2017 r. przekazać do Urzędu Gminy w Wielowsi lub do 31 marca 2017 r. bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach.

Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Gliwicach organizuje konkurs pn. „Powiat Przyjazny Środowisku”. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r. Zgodnie z zasadami konkursu Gmina Wielowieś do udziału w konkursie może zgłosić nie więcej niż 5 zadań -  przedsięwzięć  z zakresu ochrony środowiska (w przypadku zgłoszenia więcej niż 5 zadań Wójt dokona wyboru najciekawszych). W związku z powyższym do dnia 20 kwietnia 2017 r. należy zgłosić  w Urzędzie Gminy Wielowieś chęć udziału sołectwa w konkursie  oraz złożyć wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gliwickiego (druki wniosków oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie www.starostwo.gliwice.pl. lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 21).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.
Wytyczne te mają swoje zastosowanie również w przypadku:
- chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;
- chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.
Podczas okresu ograniczenia w dostępie drobiu do wybiegu na otwartej przestrzeni, nieprzekraczającego dwunastu tygodni, zgodnie z przepisami unijnymi, drób oraz jaja spożywcze pochodzące z chowu zgodnego z wymienionymi metodami, mogą nadal być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją na temat metody chowu.