Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniu 4 kwietnia 2019r. (czwartek) działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy będą nieczynne z powodu szkolenia pracowników.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Radonia przyjętego uchwałą Nr XXV/177/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 5 lutego 2019 r. w budynku wielofunkcyjnym w Radoni o godzinie 18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Radonia dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Kieleczka przyjętego uchwałą Nr XXV/176/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia  9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 4 lutego 2019 r. w świetlicy wiejskiej w  Kieleczce  o  godzinie  18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kieleczka dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Świbie przyjętego uchwałą Nr XXV/180/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 30 stycznia 2019 r. w Domu Parafialnym w Świbiu o godzinie 18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Świbie dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na podstawie § 12 ust 1 statutu sołectwa Dąbrówka przyjętego uchwałą Nr XXV/174/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 29 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w  Dąbrówce  o  godzinie  18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Dąbrówka dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Zacharzowice przyjętego uchwałą Nr XXV/183/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 28 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Zacharzowice dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej o godzinie 18:00.

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wielowieś.
 
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27.12.2018 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok”.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ 170 D
rok produkcji 1972
Przebieg 32 242 km
cena wywoławcza 11 900 zł

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Sieroty przyjętego uchwałą Nr XXV/179/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 23 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Sieroty dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Sierotach o godzinie  18:00 .

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Gajowice przyjętego uchwałą Nr XXV/175/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca  2005 r. zwołuję, na dzień 16 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Gajowicach zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Gajowice dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Wójt Gminy Wielowieś powołał Komisję Konkursową ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na  terenie Gminy Wielowieś. Skład Komisji:
1.    Pani Ewa Dodak - Sekretarz Gminy -  Przewodnicząca Komisji
2.    Pani Irena Niedzielska - Inspektor - Członek Komisji
3.    Pani  Wiesława Rabiza - Inspektor - Członek Komisji
W załączeniu treść Zarządzenia zawierająca Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz Kartę indywidualnej oceny: Z-8-2019.pdf