Firma EUROSOLUTIONS realizuje projekt "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu oferujemy:
- doradztwo zawodowe,
- szkolenia zawodowe m.in. z zakresu księgowości, kadr i płac, projektowania stron internetowych, magazyniera z uprawnieniami na wózki widłowe lub pracownika biurowego z certyfikatem ECCC,
- 5 miesięczne staże zawodowe - płatne,
- pośrednictwo pracy.

Za udział w szkoleniach i stażach zawodowych wszystkim uczestnikom będzie wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe.
Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji oraz wydaniem certyfikatu.
Dla najlepszych stażystów gwarancja zdobycia zatrudnienia po udziale w projekcie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz rekrutacji znajdują się na stronie: www.powrotnarynek.eurosolutions.pl
Biuro projektu: Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 301 III piętro, tel. 510 299 124