W dniu 08.04.2021 r. o godz. 16:30 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wielowieś. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz 379 z póź. zm.)
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, wyniki głosowań i inne) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 25.02.2021 r.
 3. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielowieś.
 4. Informacja nt. działalności Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 w Gminie Wielowieś.
 6. Przyjęcie informacji - rozliczenie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach za rok 2020.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019- 2021 i pieczy zastępczej ośrodka pomocy społecznej w Wielowsi za rok 2020.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Wielowsi za rok 2020 oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2022 za rok 2020.
 10. Przyjęcie sprawozdania  z działalności i wykonania zadań budżetowych ośrodka pomocy społecznej w Wielowsi za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś. (druk 240)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. (druk 241)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. (druk 242)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie. (druk 243)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o zmianę przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2020 r. poz.981 z póź. zm.). (druk 244)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.(druk 245)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXII/236/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. W sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2021. (druk nr 246)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/213/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 247).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach na rok 2021. (druk 248)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2021 r. na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem dla Szpitala w Pyskowicach. (druk 249)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2021 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2960S Sarnów - Świbie”. ( druk 250)
 22. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 23. Sprawy różne, wolne wnioski.
 24. Zakończenie Obrad.