Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W dniu 25.02.2021 r. o godz. 16:30 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Wielowieś. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz 379 z póź. zm.)
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, wyniki głosowań i inne) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 29.12.2020 r.
 3. Informacja w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na terenie gminy Wielowieś za 2020 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielowieś za 2020 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach za prowadzonych przez Gminę Wielowieś
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świbiu miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 w publicznej szkole podstawowej w Wielowsi, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi prowadzonej przez Gminę Wielowieś (druk 222)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielowieś w 2021 roku''.(druk 223)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi.(druk 224)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 225)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sieroty (druk 226)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zacharzowice (druk 227)
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 z dnia 5 grudnia 2018 dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk 228)
 13. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29.12.2020 r. na działalność Wójta Gminy Wielowieś.(druk 229)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 12 grudnia 2020 r.(druk 230)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 15 stycznia 2021 r.(druk 231)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk 232)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022 (druk 233)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (druk 234)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. oraz zwrotu części opłaty pobranej (druk 235)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022 - 2027, w tym trybu konsultacji (druk 236)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (druk 237)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 (druk nr 238).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2021 (druk nr 239).
 24. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 25. Sprawy różne, wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.