Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 17.02.2021 do 24.02.2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie wskazania uczniom Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świbiu miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 w publicznej szkole podstawowej w Wielowsi, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi prowadzonej przez Gminę Wielowieś.
  2. w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielowieś w 2021 roku''.
  3. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi.
  4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. oraz zwrotu części opłaty pobranej.

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 38/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek