Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z 30 grudnia 2020 r.

Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.
1. Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
- jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 29 stycznia 2021 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na wskazany adres e-mail.
4. Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona Komisja Wyborcza, powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
6. Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.
7. Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie www.niepelnosprawni.slaskie.pl w terminie do 15.02.2021r.
8. Zgłoszenia nadsyłane po terminie oraz wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

SONWS-Formularz_Zgloszeniowy.pdf
SONWS-Regulamin.pdf