Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2021r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem  uwzględniającej informacje o kompostowaniu. Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.bip.wielowies.pl lub do pobrania w siedzibie Urzędu. Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.
Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1439), fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie i nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji, ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Wielowieś do kontroli musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało. Ponowne skorzystanie z ulgi może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji.

UWAGA: Właściciele nieruchomości, którzy nie chcą skorzystać ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nie kompostują bioodpadów w kompostowniku przydomowym) nie dokonują zmiany deklaracji.