Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia

  • Caritas Diecezji Gliwickiej – wysokość przyznanych środków publicznych    -    140.000 zł

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  • LKS  „Tęcza” Wielowieś wysokość przyznanych środków publicznych    -    73.000 zł
  • LKS „Naprzód” Świbie wysokość przyznanych środków publicznych    -    72.000 zł
  • LKS „Zryw” Radonia wysokość przyznanych środków  publicznych    -    40.000 zł.