Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W dniu 29.12.2020 r. o godz. 16:30 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Wielowieś. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz 379 z póź. zm.)
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, wyniki głosowań i inne) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 03.12.2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielowieś na 2021 rok” (druk nr 209).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Wielowieś. (druk nr 210).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XX/202/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XII/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2020 (druk nr 211).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XX/205/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na 2020 rok (druk nr 212).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 (druk nr 213).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2020 (druk nr 214).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 (druk nr 215).
 10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2021 (druk nr 216).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielowieś (druk nr 217).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawadzkie w 2021 r. na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi” (druk nr 218).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr IV/31/2015 z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielowieś w ramach zasady de minimis (druk nr 219)
 14. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach na rok 2021 (druk 220)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Wielowieś na 2021 rok (druk nr 221).
 16. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Wielowieś za 2020 rok.
 17. Zatwierdzenie planów prac Komisji Rady Gminy Wielowieś na 2021 rok.
 18. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 19. Sprawy różne, wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.