Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 16 do 23 października 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 182/2020 z dnia  14.10.2020 r. dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.