Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi - sprzątaczka
1.Przedmiot naboru:
Stanowisko: sprzątaczka.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.
Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2020r. na czas  określony - docelowo umowa na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy – ½  etatu.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
2.Wymagania niezbędne:
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki .
Nieposzlakowana opinia.

3. Ogólny zakres wykonywanych zadań:
Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania – parter budynku Urzędu Gminy oraz realizowanie innych zadań zleconych.
Pełnienie zastępstwa drugiej sprzątaczki podczas jej nieobecności w pracy, w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym.
4.Termin i miejsce składania dokumentów:
podanie i kwestionariusz osobowy należy składać  w Kancelarii Urzędu Gminy Wielowieś  do dnia 23 października 2020r. do godz. 13.00. (Kwestionariusz osobowy do pobrania).
5.Pozostałe informacje:
Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie.
Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś oraz stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek