Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W dniu 24.09.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielowies.pl oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Wielowieś.
 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś (druk nr 177).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wielowieś (druk nr 178).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – Aleja Lipowa Chwoszcz (druk nr 179).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zacharzowice (druk 180).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. oraz zwrotu części opłaty pobranej (druk 181).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2020 r. na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem dla Szpitala w Pyskowicach (druk 182).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 (druk nr 183).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2020 (druk nr 184).
 12. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.