Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 24 czerwca do 1 lipca 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:
1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielowieś,
2. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych.
Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 109/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek