Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

1. 14 stycznia 2016 r. – Marszałek Województwa Śląskiego wydaje decyzję Nr 47/OS/2016 udzielającą Przedsiębiorstwu Transportowo-Handlowo-Usługowemu Eko-Trans Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski s.j. z siedzibą w Wieszowej ul. Wolności 21 zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami poprzez wypełnienie terenu niekorzystnie przekształconego zlokalizowanego w Świbiu w rejonie ulicy Leśnej, Szkolnej na działce ewidencyjnej o numerze 5/2.
Podkreślić trzeba, że stosownie do art. 47 ustawy o odpadach to Marszałek Województwa Śląskiego był uprawniony i zobowiązany do nadzorowania realizacji wydanej decyzji i stosownie do przepisów ustawy o odpadach, powinien wezwać posiadacza odpadów do usunięcia nieprawidłowości, a w przypadku dalszego naruszania przepisów ustawy lub działania niezgodnego z zezwoleniem Marszałek winien cofnąć to pozwolenie i zażądać usunięcia odpadów oraz skutków działalności.


2. 18 stycznia 2017 r. – w związku z niepokojącymi informacjami na temat składowania odpadów na terenie przedmiotowej działki pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili wizję na przedmiotowej działce, która wykazała nieprawidłowości i dlatego natychmiast powiadomiono Komisariat Policji w Pyskowicach o składowaniu na działce nr 5/2 odpadów innych niż wymienione w Decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 47/OS/2016.

3. 19 stycznia 2017 r. – pracownicy Urzędu Gminy powtórnie przeprowadzają wizję lokalną, podczas której sporządzono notatkę i dokumentację zdjęciową.

4. 25 stycznia 2017 r. – Wójt Gminy pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i wnioskuje o wstrzymanie działalności przedsiębiorstwa zgodnie z kompetencjami posiadanymi przez ten organ. 

5. 31 stycznia 2017 r . – Wójt Gminy kieruje do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach zawiadomienie o przestępstwie i wnosi o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie.

6. 21 lutego 2017 r. – Gmina otrzymuje odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z której wynika, że podmiot ten uznał odpady za niezgodne z decyzją wydaną przez Marszałka oraz, że skierował wniosek do Marszałka o niezwłoczne podjęcie działań wynikających z art. 47 ustawy o odpadach, w tym o cofnięcie wydanego zezwolenia. 

7. 23 lutego 2017 r. – wszczęte zostaje postępowanie administracyjne przez Urząd Gminy Wielowieś w sprawie składowania odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania – pomimo faktu, że to Marszałek Województwa posiadał obowiązki nadzorcze nad wydanym zezwoleniem.

8. 24 lutego 2017 r. – wysłano zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia w dniu 2 marca 2017 r. kontroli na terenie działki nr 5/2 obręb Świbie właścicielowi działki, Policji, WIOŚ Katowice oraz Marszałkowi Województwa Śląskiego, Staroście Gliwickiemu.

9. 2 marca 2017 r. – przeprowadzono kontrolę działki nr 5/2 obręb Świbie w obecności pracowników Urzędu Gminy Wielowieś, właściciela terenu, Policji. Stwierdzono przy użyciu koparki, że składowane odpady są odpadami komunalnymi, a ich kody są rozbieżne z tymi, które są wskazane w decyzji Marszałka w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, sporządzono też  dokumentację zdjęciową. Pozostałe organy zawiadomione o kontroli nie stawiły się.

10. 7 marca 2017 r. – przekazanie protokołu kontroli właścicielowi terenu, WIOŚ Katowice, Marszałkowi Województwa Śląskiego.
Ponownie podkreślić należy, że to Marszałek Województwa jako organ wydający decyzję był uprawniony i zobowiązany do nadzorowania wydanej decyzji oraz jej cofnięcia wobec zaistniałych nieprawidłowości i nakazania usunięcia odpadów. Niestety jednak organ ten nie podejmował należytych działań i nie wykonywał prawem wymaganych czynności w powyższym zakresie.

11. Gmina otrzymuje pismo od właścicieli firmy Eko-Trans informujące, że ich działania są zgodne z posiadaną decyzją, że trwa kontrola organu nadzorczego w stosunku do wydanej decyzji Marszałka Województwa. W piśmie do Urzędu podważane są też kompetencje Wójta w tej materii.
 
12. Postanowienie Wójta Gminy o dopuszczeniu dowodu z protokołu kontroli przeprowadzonej 2.03.2017 r. w prowadzonym postępowaniu w sprawie składowania odpadów.

13. Odpowiedz Wójta Gminy na pismo firmy Eko-Trans wskazujące na uprawnienia Wójta do kontroli prowadzonej działalności, wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska. 
 
14. 20 marca 2017 r. – Wójt wysyła pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskiem o informację o prowadzonej przez ten organ sprawie odpadów i wskazanie, jakie działania zostały podjęte w tej materii.

15. 21 marca 2017 r. – wezwanie Wójta Gminy skierowane do firmy Eko-Trans w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego nieprawidłowego składowania odpadów na działce 5/2 i żądanie szeregu wyjaśnień i dokumentów niezbędnych dla tego postępowania.

16. 28 marca 2017 r. – Wójt Gminy wystosował pisma do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w  Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie. Wójt wskazał, że składowanie i magazynowanie odpadów prowadzone jest niezgodnie z wydanym zezwoleniem oraz że Marszałek w drodze decyzji winien cofnąć zezwolenie, co wykracza poza kompetencje Wójta.

17. 5 kwietnia 2017 r. – odpowiedź firma Eko-Trans, w której informuje, że składowane odpady pochodzą z budowy DTŚ.

18. 5 kwietnia 2017 r. – Wójt otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową Gliwice-Zachód, co było efektem wniosku Gminy w tej sprawie.

19. 12 kwietnia 2017 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Katowicach informuje Wójta o zakończeniu kontroli firmy Eko-Trans, a także o przekazaniu dokumentacji przez ten organ oraz zamiarze podjęcia przez Inspektorat kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie środowiska na przedmiotowej działce.

20. 19 kwietnia 2017 r. – Marszałek Województwa Śląskiego wysyła pismo do firmy Eko-Trans – informujące o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli oraz o obowiązkach w zakresie składowania odpadów wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie jednak Marszałek nie podjął stanowczych działań w tej materii.

21. 24 kwietnia 2017 r. – odbyły się oględziny terenu wyrobiska przez przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w  Katowicach, spisano protokół, który 26 kwietnia przesłano do Urzędu Gminy Wielowieś.

22. 25 kwietnia 2017 r. – informacja Marszałka Województwa Śląskiego o przeprowadzonej kontroli w przedsiębiorstwie Eko-Trans i o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wystąpieniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie działań leżących w kompetencji tego organu.
Marszałek nadal nie skorzystał ze swoich kompetencji określonych przepisem art 47 ustawy o odpadach.

23. 9 maja 2017 r. – kolejne oględziny wyrobiska przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z których sporządzono kolejny protokół stwierdzający nieprawidłowości.

24. 12 czerwca 2017 r. – informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzonej kontroli w przedsiębiorstwie, która wskazała, że naruszone są warunki wydanej przez Marszałka Wojewódzkiego decyzji, oraz przepisy ustawy. Wymierzono kontrolowanej spółce grzywnę w postaci mandatu karnego, a także poinformowano o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

25. 13 lipca 2017 r. – Wójt kieruje wniosek do Marszałka Województwa o niezwłoczną informację  o podjętych czynnościach w przedmiotowej sprawie, ponownie wskazuje na  wynikający z art. 47 ustawy o odpadach obowiązek tego organu do cofnięcia zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej oraz zobowiązania podmiotu do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności na koszt posiadacza odpadów.
Kompetencji w tej materii nie posiadał Wójt Gminy, dlatego ewentualnie wydana decyzja byłaby obarczona wadą nieważności.

26. 13 lipca 2017 r.– Wójt kieruje pismo do Prokuratury Rejowej Gliwice-Zachód z zapytaniem o wyniki śledztwa.

27. 1 sierpnia 2017 r. –  Prokuratura informuje, że postępowanie jest w toku, trwają przesłuchania świadków i uzyskiwano informacje z Sanepidu.

28. 20 września 2017 r. – informacja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wyników pokontrolnych. Marszałek zawiadomił, że firma Eko-Trans zobowiązała się do zaprzestania działań niezgodnych z prawem, że spółka zobowiązała się do spełnienia wymogów ustawowych wynikających z decyzji, a także do usunięcia odpadów o kodach nie wymienionych w zezwoleniu oraz, że w związku z czym brak jest podstaw do cofnięcia zezwolenia.  Jednocześnie Marszałek nie wyegzekwował w/w zobowiązań od firmy.

29. 31 października 2017 r. – Urząd otrzymuje postanowienie o powołaniu biegłego przez Prokuraturę Gliwice-Zachód.

30. 4 grudnia 2017 r. – przekazanie przez Wójta kopii kluczowych pism w przedmiotowej sprawie Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, prowadzącej postępowanie w sprawie firmy Ekotrans.

31. 30 grudnia 2017 r. – Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód  przysyła do Urzędu postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu zakończenia prac przez biegłego.

32. 12 czerwca 2018 r. – Pismo Wójta Gminy do Prokuratury z prośbą o przesłanie wyników postępowania w sprawie składowania  nielegalnych odpadów. Jednocześnie ponownie zwrócono uwagę na występujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz złożono wniosek o podjęcie postępowania.

33. Odpowiedz Prokuratury na pismo z 12 czerwca 2018 r. informuje, że Prokuratura nadal oczekuje na wydanie opinii biegłego.

34. 13 września 2018 r.  – pismo Wójta Gminy do WIOŚ w Katowicach z zapytaniem o wyniki wszczętego w dniu 29 maja 2017 r. postępowania administracyjnego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o niezwłoczną informację na temat podjętych działań w sprawie składowiska odpadów i usunięcia nieprawidłowości w tej materii.

35. 13 września 2018 r. – Kolejne pismo Wójta Gminy do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód z wnioskiem o informację na temat prowadzonego postępowania oraz o podjęcie zawieszonego postępowania z uwagi na trwający stan zagrożenia.  

36. Odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego na pismo z dnia 13 września 2018 r. stwierdzające, że termin wydanej decyzji w sprawie zezwolenia na składowanie odpadów  upłynął 12 stycznia  2018 r.  oraz, że w związku z tym nie ma możliwości cofnięcia tego zezwolenia, które już wygasło. Jednocześnie Marszałek nie doprowadził do pełnej realizacji decyzji i obowiązków z niej wynikających. 

37. Odpowiedz Prokuratury Rejonowej na pismo z dnia 13 września 2018 r. - wydanie opinii jest monitorowane i niezwłocznie po jej uzyskaniu postępowanie zostanie wznowione z zawieszenia.

38. Odpowiedź  WIOŚ w Katowicach na pismo z dnia 13 września 2018r. informujące o wymierzonej przedsiębiorstwu Eko-Trans karze w kwocie 10 000 zł w związku z przetwarzaniem bez wymaganego zezwolenia odpadów komunalnych w wyrobisku na działce 5/2.

39. 13 listopada 2018 r. – informacja Marszałka Województwa Śląskiego o złożeniu wniosku przez firmę Eko-Trans w sprawie nowego zezwolenia na kontynuację dotychczasowej działalności na działce 5/2.

40. 15 listopada 2018 r. – Wójt Gminy przesyła zawiadomienie wraz z dokumentacją zdjęciową do Komisariatu Policji w Pyskowicach o składowaniu przez firmę Eko-Trans na działce nr 5/2 odpadów komunalnych bez zezwolenia.

41. 20 listopada 2018 r. – Wójt kieruje pismo do Marszałka Województwa Śląskiego wyrażające stanowczy sprzeciw wobec zamiaru udzielenia przedsiębiorstwu Eko-Trans kolejnego zezwolenia na przetwarzanie i dalsze składowanie odpadów na działce 5/2. Wójt wskazuje też na trwający proceder nielegalnego działania tej firmy oraz na nie wykonanie zobowiązań wynikających z pierwszego zezwolenia z dnia 14 stycznia 2016 r. wydanego przez Marszałka.

42. 20 listopada 2018 r. – Wójt kieruje pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z dokumentacją fotograficzną, na której uwidocznione jest dalsze składowanie odpadów przez firmę Eko-Trans bez wymaganego zezwolenia i żąda wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiotowej sprawie z uwagi na stan zagrożenia.

43. 10 grudnia 2018 r. – Prokuratura informuje Urząd Gminy, iż biegły zakończył pobieranie próbek na wysypisku.

44. 12 grudnia 2018 r. – Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przysyła informację, że przeprowadzenie kontroli w firmie Eko-Trans zostało uwzględnione w planie pracy na koniec I kw. 2019 r.

45. 12 grudnia 2018 r. – pismo Prokuratury informujące, że śledztwo zostało zawieszone do czasu uzyskania opinii biegłego.

46. Pismo Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. do Prokuratury Rejonowej z zapytaniem na jakim etapie jest śledztwo w sprawie oraz o stan zleconej opinii biegłego, wskazał na potrzebę posiadania tej opinii przez Wójta do celów dalszego prowadzenia postępowania przez ten organ.

47. 10 stycznia 2019 r. – Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do tego celu o czym zawiadamia Eko-Trans, WIOŚ i Marszałka Województwa Śląskiego, w związku z podjęciem procedury ponownego wywożenia odpadów przez Firmę Eko-Trans.

48. 17 stycznia 2019 r. - Prokuratura informuje, że śledztwo zostało zawieszone do czasu uzyskania opinii biegłego.

49. 5 lutego 2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego  przysyła informację, iż 14 lutego 2019 r. odbędzie się wizja w terenie przy udziale pracowników Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wydania kolejnego zezwolenia firmie Eko-Trans na dalsze przetwarzanie odpadów na działce 5/2.

50. 6 lutego 2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego przysyła informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania ponownej zgody na przetwarzanie odpadów na działce 5/2.

51. W trakcie wizji w terenie 14 lutego 2019 r. zauważono, że w wyrobisku zamieszkują  jaskółki brzegówki (ptaki chronione). W związku z powyższym poinformowano pismem z dnia 21 lutego Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach o konieczności podjęcia przez ten podmiot działań zapobiegających w związku z dużym ryzykiem szkody w środowisku w przypadku wydania przez Marszałka kolejnego zezwolenia na składowanie odpadów.

52. 7 marca 2019 r. – Wójt Gminy występuje z pismem do Marszałka Województwa Śląskiego o udostępnienie wszystkich akt sprawy prowadzonych przez Urząd Marszałkowski, w związku z działaniami firmy Eko-Trans, co jest niezbędne dla prowadzonego przez Wójta postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym na działce 5/2.

53. 8 marca 2019 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada na pismo Wójta z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ptaków chronionych zamieszkujących na ścianach wyrobiska uznając, że w związku z prowadzonym postępowaniem przez  Marszałka nie zachodzą okoliczności do wydania decyzji przez RDOŚ, bowiem to ten podmiot winien nadzorować prawidłowość realizowanego zezwolenia.

54. 18 marca 2019 r. – Prokuratura pisemnie informuje Wójta, że biegły pobierający próbki zmarł i postępowanie nadal jest zawieszone.


55. 15 maja 2019 r.  – Wójt zlecił ekspertyzę pracownikom Politechniki Śląskiej – ekspertyza wykazała, że składowane materiały to odpady komunalne, których kody są całkowicie rozbieżne od kodów zawartych w zezwoleniu Marszałka. Ekspertyza miała służyć jako dowód w prowadzonym przez Wójta postępowaniu administracyjnym.

56. 24 września 2019 r. – w związku z wejściem w życie dnia 6 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianą przepisów ustawy o odpadach, Wójt przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego całą dokumentację związaną z przedmiotową sprawą zgodnie z kompetencjami.
Podkreślić należy, że zgodnie z art.7 konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W przypadku wydania decyzji przez organ nie posiadający kompetencji, decyzja obarczona jest wadą nieważności co może rodzić konsekwencje odszkodowawcze obciążające organ działający bez kompetencji.

57. 7 listopada 2019 r. – Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia Wójta Gminy, iż stoi na stanowisku że nie jest właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy zwracając jednocześnie akta sprawy Wójtowi.

58. W odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Śląskiego dnia 18 listopada 2019 r. Wójt Gminy kierując się zapisami ustawy zwraca całość dokumentacji Marszałkowi informując ten organ, że przepisy prawa ustalają tryb postępowania w przypadku nie uznania własnych kompetencji przez organ ( negatywny spór kompetencyjny) oraz, że winien on wstąpić do sądu o rozstrzygnięcie sporu i ustalenie organu właściwego w przedmiotowej sprawie.

59. W związku z pracami ziemnymi zmierzającymi do zasypania niebezpiecznych odpadów komunalnych przez firmę Eko-Trans na działce nr 5/2 (wizja w terenie) w dniu 21 listopada 2019 r. Wójt Gminy kieruje do Prokuratury, Marszałka Województwa Śl. i WIOŚ pismo z wnioskiem o podjęcie wszelkich czynności mających na celu przerwanie tej procedury.

60. 12 marca 2020 r. – wpływa do Urzędu Gminy Wielowieś pismo z Sądu Administracyjnego wraz z wnioskiem Marszałka Województwa Śląskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Marszałkiem a Wójtem oraz wezwanie do odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni.

61. 17 marca 2020 r. – Urząd Gminy Wielowieś skierował pismo dotyczące nielegalnego składowania odpadów przez przedsiębiorstwo Eko-Trans do następujących instytucji: Komisariat Policji w Pyskowicach, Komenda Miejska Policji w Gliwicach, Państwowe gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
62. 18 marca 2020 r. – Urząd Gminy Wielowieś skierował pismo dotyczące nielegalnego składowania odpadów do przedsiębiorstwa Eko-Trans.

63. 2 kwietnia 2020 r. – do Urzędu Gminy Wielowieś wpływa pismo z przedsiębiorstwa Eko-Trans, w którym informuje Urząd Gminy, że na terenie działki prowadzone są prace porządkowe uniemożliwiające dalsze nielegalne składowanie odpadów różnego typu.

64. 2 kwietnia 2020 r. – Wójt gminy Wielowieś wniósł do Sądu Administracyjnego  odpowiedź na wniosek Marszałka wskazując na  okoliczności faktyczne i prawne tej sprawy, w szczególności zaś to, że zaistniała sytuacja jest wynikiem nieprawidłowego realizowania decyzji Marszałka z dnia 14 stycznia 2016 r. oraz nie cofnięcia tej decyzji mimo zaistnienia  przesłanek prawnych. Rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Marszałkiem, a Wójtem przez Sąd Administracyjny pozwali ustalić organ kompetentny do załatwienia  sprawy związanej z nakazem usunięcia odpadów oraz zapobiegnie ewentualnej nieważności decyzji wydanej przez organ nieposiadający kompetencji i skutkom finansowym takiej decyzji. 

65. 3 kwietnia 2020 r. – Komisariat Policji w Pyskowicach informuje Wójta Gminy, że w Komendzie Policji w Gliwice-Zachód prowadzone są czynności objęte postępowaniem przygotowawczym. Jednocześnie informują Urząd, że w WIOŚ prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

66. 13 maja 2020 r. – Wody Polskie w odpowiedzi na pismo Wójta z 17 marca 2020 r. wskazały, że organem uprawnionym do podjęcia decyzji o wstrzymaniu działalności prowadzonej z naruszeniem prawa lub warunków korzystania ze środowiska na przedmiotowej działce jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach.