Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu gliwickiego w miejscowości Świbie wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym został wyznaczony obszar zapowietrzony obejmujący teren 3 km od miejsca wystąpienia choroby. Na obszarze tym leżą następujące miejscowości: Radonia, Borowiany, Świbie. Obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby zakaźnej obejmuje następujące miejscowości: Czarków, Kieleczka, Wielowieś, Błażejowice, Wiśnicze, Gajowice, Sieroty, Dąbrówka, Zacharzowice, miasto Toszek, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki Pawłowice, Sarnów.

W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, do których zaliczamy:

  • Utrzymywanie drobiu w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego
  • Karmienie drobiu paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących
  • Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, narzędzi, sprzętu i środków transportu używanych przy obsłudze drobiu
  • Stosowanie higieny przez osoby obsługujące ptaki (mycie, dezynfekcja rąk i obuwia, osobna odzież do obsługi drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, gdzie utrzymuje się drób)
  • Prowadzenie rejestrów osób wchodzących do gospodarstwa z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych
  • Niezwłoczne informowanie lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.

W związku z dużym zagrożeniem wystąpienia choroby zakaźnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach obliguje każdego właściciela drobiu, również takiego, który utrzymuje drób na potrzeby własne, aby zgłosili się do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania sołtysów, celem przekazania informacji o utrzymywaniu drobiu. Zatajenie takiej informacji może skutkować odpowiednimi sankcjami.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w wyżej wymienionych miejscowościach obowiązują zakazy:

  • Wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego, drobiu oraz innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach.
  • Przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, oraz jaj.