Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Na sesji Rady Gminy Wielowieś dnia 30 grudnia 2019 roku radni uchwalili budżet gminy na rok 2020. Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 29 240 845,92 zł i wydatki w kwocie 30 352 553,92 zł. Największą pozycją w zaplanowanych dochodach budżetu stanowią subwencje w łącznej wysokości 9 999 831,00 zł co stanowi 34,20% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa 6 322 624,00 zł. Na podobnym poziomie, 32,79%  dochodów ogółem, do budżetu zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 9 588 763,50 zł.

Trzecią co do wielkości pozycją dochodową są dochody własne, w skład których wchodzą m.in.: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłaty lokalne oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 5 831 105,42 zł co stanowi 19,94% budżetu ogółem. Ostatnią pozycją w strukturze dochodów stanowią udziały w podatku dochodowym PIT, w wysokości 3 821 146,00 zł co stanowi 13,07%. Kwota szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i uzależniona jest od sytuacji finansowej budżetu państwa i koniunktury gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców z tytułu zatrudnienia.
Największą pozycją wydatków w 2020 roku, stanowiącą 30%, są wydatki na zadania oświatowe i edukacyjne. Środki zabezpieczają finansowanie niezbędnych remontów i napraw oraz wynagrodzenia uwzględniające podwyżkę nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników wynikających ze zmiany przepisów w zakresie wynagrodzenia minimalnego, 29% stanowią wydatki związane ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej, tj. świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, wsparcie rodzin w formie asystenta rodziny oraz partycypacja w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Koleją pozycją stanowiącą 12% udziału w budżecie są wydatki związane z administracją publiczną czyli m.in. bezpośrednią obsługą mieszkańców oraz realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.  W 30 milionowym budżecie 8% stanowi gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w której duża część wydatków związana jest z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz oświetlenia ulic, placów i dróg. 7% stanowią wydatki na utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach gminnych. 5% gmina przeznaczy na pomoc społeczną, w której znaczna część środków przeznczona jest na dopłatę do kosztów pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej oraz zabezpieczono kwotę na realizację zadań własnych przez OPS m.in. zabezpieczenie miejsc dla osób bezdomnych w schronisku, ogrzewalni, noclegowni oraz mieszkaniu chronionym.