Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
W związku z rozpowszechnianiem wśród mieszkańców gminy informacji, jakoby Wójt Gminy wyraził zgodę na składowanie odpadów na działce nr 5/2 w Świbiu (Napłatki), oświadczam, że informacje te są nieprawdziwe. Prace zostały rozpoczęte na podstawie Decyzji nr 47/OS/2016 Marszałka Województwa Ślaskiego z dnia 14.01.2016 r. wydanej firmie Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe Eko-Trans z siedzibą w Wieszowie.
W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowego wykonywania Decyzji Marszałka  Gmina powiadomiła:  Prokuraturę Rejonowa Gliwice- Zachód w Gliwicach, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Komendę Policji w Gliwicach.  
Aktualnie:
1. sprawa prowadzona jest przez  Prokuraturę,
2. Gmina Wielowieś przekazała całość akt dotyczących sprawy nieprawidłowego składowania odpadów na działce nr 5/2 w Świbiu do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o dalsze prowadzenie tej sprawy i wydanie stosownej decyzji zmierzającej do usunięcia odpadów, w związku ze zmianą ustawy o odpadach i brakiem kompetencji dla Wójta Gminy w tej materii,
3. Gmina na bieżąco informuje o sprawie WIOŚ, Policję i Marszałka Województwa Śląskiego,
4. na zlecenie Gminy została również wykonana  przez pracowników Politechniki Śląskiej ekspertyza  obejmująca określenie rodzaju odpadów składowanych na przedmiotowej działce, którą przekazano wszystkim w/w instytucjom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu.

Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek