Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Przedstawiamy opis najważniejszych inwestycji, jakie Gmina Wielowieś przeprowadziła w roku 2019.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem inwestycji i wydatkowanymi kwotami.

 

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Gajowicach

W ramach  PROW- „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej” pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania budowy świetlicy wiejskiej w Gajowicach. Koszt całkowity zadania 391 364.22 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Ślaskim a Gminą Wielowieś dofinansowanie wynosi 210 749 zł. Budowę rozpoczęto w lutym natomiast obiekt przekazany został do użytku 20 września 2019r.

 

2. Budowa wodociągu tranzytowego Radonia – Świbie – kolejny etap 100 000 zł ZBGKiM

Celem budowy wodociągu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Gminy Wielowieś poprzez stworzenie (zamknięcie) pierścienia łączącego wszystkie miejscowości gminy Wielowieś. Wybudowanie  wodociągu tranzytowego Radonia- Świbie o długości około 2500 mb pozwoli w przypadku awarii ujęcia wodnego lub stacji uzdatniania wody w Świbiu czy Dąbrówce przesłać wodę z największego ujęcia wody w Wielowsi. Do zakończenia zadania pozostało 1600 mb.

3. Budowa nowego przedszkola w Świbiu

W związku ze złym stanem technicznym budynku przedszkola w Świbiu i brakiem możliwości jego remontu wraz z rozbudową, istnieje pilna potrzeba budowy nowego nowego obiektu. W roku ubiegłym w drodze przetargu publicznego wyłoniona została firma projektowa PIK z Żor – koszt opracowania dokumentacji 73 541,70 brutto. Termin opracowania mija 30.04.2020 r.
W 2020 r planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania i rozpoczęcie jego realizacji. 

4. Modernizacja dróg transportu rolnego w Świbiu ul. Leśna

Przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach „Programu Ochrony Gruntów Rolnych” wykonano zadanie p.n. „Modernizacja dróg transportu rolnego w Świbiu ul. Leśna” Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową i zjazdami do posesji na długości 746 mb. W ramach zadania wykonano również utwardzenie poboczy na całej długości drogi oraz  trzy mijanki.
Całkowity koszt zadania 241 935,58zł.brutto
Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego wyniosło 116 800, 40zł brutto. Wkład własny gminy to 125 135,18zł brutto.

 

5. Dwa zadania wykonane w oparciu o dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

„Przebudowa drogi gminnej  ul. Wiejska w Gajowicach”
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku ok. 522mb wraz ze zjazdami na drogi boczne. W ramach zadania wykonano również utwardzenie poboczy na całej długości drogi.
Koszt całkowity zadania: 164 901,20zł brutto.
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg samorządowych wyniosło: 81 577 zł brutto,
Wkład własny gminy to 83 324,20zł brutto.



„Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśnej w m. Borowiany”
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku ok. 387mb wraz ze zjazdami. W ramach zadania wykonano również utwardzenie poboczy na całej długości drogi.
Koszt całkowity zadania: 144 063,80zł brutto.
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg samorządowych wyniosło: 79 235,00 zł. brutto
Wkład własny gminy to 64 828,80 zł brutto.

 

6. Remonty dróg wykonane ze środków własnych gminy

„Remont ulicy Chwoszcz w miejscowości Sieroty”
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z istniejącymi zjazdami.
Całkowita długość odcinka objętyego zadaniem wynosiła: ok 430m.
W ramach zadania wykonano również utwardzenie poboczy na całej długości drogi.
Koszt całkowity zadania: 114 340, 37 zła brutto.

                   

 

„Remont ulicy Gliwickiej w miejscowości Wielowieś”
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową  oraz istniejącymi zjazdami.
W ramach zadania wykonano również utwardzenie poboczy na całej długości drogi.
Całkowita długość odcinka objętego zadaniem wynosiła: ok 246 m.
Koszt całkowity zadania: 70 973,34 zł brutto.



„Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Sieroty”
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową.
Całkowita długość odcinka objętego zadaniem wynosi: ok 100 m.
W ramach zadania wykonano również utwardzenie poboczy na całej długości drogi.
Koszt całkowity zadania: 42 443,13 zł brutto.

„Wykonanie podbudowy na ul. Spokojnej w Czarkowie”
Zadanie obejmowało wykonanie podbudowy na odcinku ok. 175 mb.
Koszt całkowity zadania: 46 632,04 zł brutto.

                   

 

7. Remont chodnika przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi

W ramach programu  „Inicjatywa Sołecka” wykonano zadanie p.n. „Remont chodnika przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi”.
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz z podbudową na odcinku o długości: 146 mb oraz 79 m.b, wymianę istniejących krawężników oraz obrzeży wraz z remontem zjazdów istniejących.
Koszt zadania całkowity wyniósł: 105 831,78 zł brutto.
Dofinansowanie w ramach  Inicjatywy Sołeckiej: 49 301,11zł brutto

 

8. Budowa kanalizacji w Sierotach

Środki budżetu gminy przeznaczone zostały również na budowę 207 m.b. kanalizacji w Sierotach przy ul. Słonecznej.
Koszt zadania  – 100 000 zł

9. Remont ul. Młyńskiej

W ramach współpracy z Powiatem gliwickim wykonany został remont ul. Młyńskiej, gdzie dofinansowanie z budżetu gminy wynosiło 100 000 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 740 000 zł.

 

10. Dofinansowanie wykonania projektu przejścia w Radoni

Gmina ze środków własnych dofinansowała wykonanie Projektu przejścia w Radoni  pomiędzy boiskiem a szatnią znajdującą się po przeciwnej stronie drogi powiatowej w kwocie 22,500 zł. 
Koszt całkowity projektu 45 000 zł.

11. Remont mostka Hubertus w Dąbrówce

Zadanie p.n.  „Remont mostka Hubertus w Dąbrówce” realizowane było tak jak poprzednie wspólnie z Powiatem Gliwickim. Gmina dofinansowała je kwota 50 000 zł.
Koszt całkowity zadania wyniósł 850 622,48 zł.

 

12. Modernizacja istniejących źródeł energii

W ramach zadania p.n. „Odnawianie źródeł energii elektrycznej – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii, zainstalowanych w budynkach użyteczności publicznej  w Gminie Wielowieś” wykonano  projekt i stosowny wniosek o dofinansowanie w kwocie 120 657,50 zł złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego.
Koszt całkowity zadnia 457 949,56 zł.

13. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

W oparciu o dofinansowanie w ramach ZIT uruchomiony został program p.n. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Gminie” Realizacja programu nastąpiła w miesiącach marzec – sierpień 2019r. Mieszkańcy naszej gminy mieli mozliwość i oddali bezpłatnie 265 ton azbestu.
Koszt całkowity zadania wyniósł 165 224,93 zł, wnioskowane dofinansowanie 125 912,45 zł.


14. Oświetlenie uliczne

W roku ubiegłym wykonano również nowe oświetlenie uliczne przy ul. Wesołej w Świbiu oraz projekt oświetlenia ul. Sportowej w Świbiu.

 


15. Remont dróg polnych

Na zadania związane z remontem dróg polnych przeznaczono w budżecie i wykorzystano w roku ubiegłym kwotę 63 849,30 zł.