Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Wójt Gminy Wielowieś zawiadamia o wydłużeniu terminu składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś. Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub w postaci elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Poniżej prezentujemy pełną treść obwieszczenia.


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39  i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielowieś  uchwały nr IV/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski do studium należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub w postaci elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31.01. 2020 r.
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w siedzibie Urząd Gminy Wielowieś,  ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś oraz składać uwagi i wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 31.01.2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wielowieś.
    

 Wójt Gminy Wielowieś