Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Od kilku tygodni w Polsce trwa sezon smogowy. Problem nie dotyczy tylko Krakowa i kilku innych ośrodków jak się niekiedy uważa. Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeniu są mieszkańcy większości miejscowości naszego kraju.
Szukając winnych tego stanu rzeczy konieczne jest spojrzenie w lustro. Głównymi winowajcami jest kolejno sektor komunalno-bytowy oraz sektor transportowy – czyli de facto my sami. Oczywiście w zależności od miejscowości występują w tym temacie pewne różnice. Co w takim razie możemy zrobić  na poziomie lokalnym, aby oddychać lepszym powietrzem? Przede wszystkim użytkować kotły spełniające odpowiednie wymagania oraz spalać odpowiedni opał.
Pod koniec 2019 roku ze środków budżetu gminy Wielowieś zlikwidowano 2 główne źródła smogu w miejscowości Wielowieś: wymieniono kotłownie węglowe w budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury na kotłownie gazowe, łącznie wydatkowano  na ten cel 287 tyś. zł. W nowej świetlicy w Gajowicach zabudowano kocioł centralnego ogrzewania opalany peletem drzewnym. Ponadto w 2019 roku dofinansowano kwotą 128 tyś. zł wymianę  22 szt. kotłów węglowych na 20 kotłów gazowych, 1 pompę ciepła oraz 1 kocioł węglowy z paleniskiem retortowym.

Aktualny stan powietrza w naszej gminie a dokładnie w Świbiu i Wielowsi możemy obserwować poprzez zamontowane czujniki firmy Airly na stronie www.airly.eu/map