Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W dniu 30.12.2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 28 listopada 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielowieś na 2020 rok” (druk nr 102).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 103).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielowieś (druk nr 104).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych (druk nr 105).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku z dnia 27 listopada 2019 r. (druk nr 106).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2019 (druk nr 107).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie: „Zmiana systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy Wielowieś przy ul. Głównej 1 w Wielowsi z ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie gazowe” (druk nr 108).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 (druk nr 109).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2019 (druk nr 110).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 (druk nr 111).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2020 (druk nr 112).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielowieś (druk nr 113).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawadzkie w 2020 r. na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi” (druk nr 114).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Wielowieś na 2020 rok (druk nr 115).
 17. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Wielowieś za 2019 rok.
 18. Zatwierdzenie planów prac Komisji Rady Gminy Wielowieś na 2020 rok.
 19. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 20. Sprawy różne, wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.