Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

1. Cele Programu

  • Wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych
  • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności (np. pomoc w dotarciu do lekarza, zrobieniu zakupów), załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej (np. wyjście do kina, teatru)
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

2. Adresaci Programu
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz nie korzystają ze wsparcia tut. Ośrodka w formie usług opiekuńczych.

3. Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej
Usługi asystenta mogą świadczyć:
•    Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
•    Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi, ul. Główna 1 do dnia 17.10.2019 r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – środa 7.00-15.00; czwartek 7.00-17.00; piątek 7.00-13.00) lub pod numerem telefonu 32-237-83-56.