Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wielowieś

Gmina to lokalna wspólnota samorządowa, będąca dobrem wspólnym wszystkich jej mieszkańców, nas wszystkich zamieszkujących na jej terytorium i winna być otoczona szczególną ochroną. Należy z wyjątkową troską dbać o jej dobre imię, sławę, uznanie, renomę oraz utożsamiać się i przyczyniać do tworzenia i zachowania takich walorów dla dobra wspólnoty i zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Gmina to także jej organy wybrane w wolnych bezpośrednich wyborach, obowiązane realizować powierzone jej zadania i podejmować decyzje, wielokrotnie trudne, będące kompromisem pomiędzy sprzecznymi interesami prywatnymi mieszkańców, ich różnorodnymi poglądami i potrzebami, a dobrem wspólnym mieszkańców.

29 grudnia 2011r. Rada Gminy Wielowieś podjęła uchwałę nr XII/101/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą nr VII-46/2003 rady Gminy Wielowieś z dnia 26 czerwca 2003r., która umożliwiła  na określonych w niej terenach, realizację elektrowni wiatrowych.
Procedura zmiany planu miejscowego została zainicjowana złożeniem przez mieszkańców Gminy kilkudziesięciu wniosków w tej sprawie, a jej przeprowadzenie było długotrwałe, w pełni sformalizowane wymogami prawa, zostało poprzedzone szeregiem czynności, uzyskaniem licznych opinii, uzgodnień różnorodnych urzędów  jednostek i organów, a przede wszystkim było jawne. Wywieszano stosowne obwieszczenia, odbywały się liczne spotkania z mieszkańcami, zebrania w sołectwach, przeprowadzono dyskusję publiczną z mieszkańcami, z udziałem radnych, przedstawicieli planistów, zainteresowanych potencjalnych inwestorów. Każda zgłoszona uwaga, została rozpatrzona przez Radę Gminy.
W procedurze uchwalania planu, a także w kolejnych procedurach nie prowadzonych przez organy Gminy, w tym dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, aktywnie uczestniczyło Stowarzyszenie „ TU I TERAZ  dla Przyszłości „.
Podkreślić należy, że na etapie uchwalenia uchwały zmieniającej plan miejscowy, dopuszczona została jedynie ewentualna możliwość realizacji elektrowni wiatrowych na określonych terenach przez nieokreślony podmiot, który dla realizacji inwestycji wymagany był uzyskać szereg prawem określonych uprawnień, dokumentów, koncesji, pozwoleń, które nie leżały w gestii  organów gminy. Wójt Gminy, ani Rada Gminy nie posiadały, ani nie posiadają bowiem żadnych kompetencji w tej materii.

Poinformować należy także, że przystąpienie do procedury zmiany planu miejscowego oraz uchwalenie uchwały w tej sprawie uruchomiło lawinę skarg,  doniesień, oskarżeń grupy mieszkańców, w stosunku do Wójta Gminy, Rady a także części Radnych, urzędników Gminy, kierowanych do najróżniejszych organów i instytucji, które okazywały się nieuzasadnione i bezpodstawne.
Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód prowadziła przez kilkanaście miesięcy postępowanie w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Gminy Wielowieś  oraz Radnych w związku z procedurą lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy, które zakończyło się umorzeniem śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego.
Także wszelkie zarzuty i skargi kierowane w stosunku uchwały Rady Gminy nr XII/101/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś okazały się bezpodstawne, a uchwała uznana została za zgodną z prawem, po zakończeniu długotrwałego postępowania przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
W ostatnich tygodniach  powrócił temat elektrowni wiatrowych. W związku z rozpowszechnianiem przez grupę mieszkańców niesprawdzonych, często nieprawdziwych danych w tej materii, zgłaszane są do Urzędu Gminy  liczne obawy i niepokoje mieszkańców, spowodowane dezinformacją lub  brakiem właściwej wiedzy, a w stosunku do  Wójta i  urzędników znowu kierowane są pomówienia i oskarżenia korupcyjne.
W demokratycznym społeczeństwie debata, wyrażanie poglądów, wszelkiego rodzaju nawet bardzo ostra krytyka są wręcz niezbędne. Prawo do krytyki nie może być jednak wykonywane w taki sposób, aby naruszało dobre imię czy cześć krytykowanego, nawet wtedy, gdy pełni on funkcje publiczne. Obrona interesu własnego nie może usprawiedliwiać takich form działania, które służą zniesławieniu i  niszczą standardy w debacie publicznej. Takie działania w konsekwencji bowiem naruszają też interes szerzej pojęty, w tym wypadku Gminy. Wpływają na jej postrzeganie w stosunkach prawnych.
Zadbajmy wspólnie o dobro naszej Gminy, przeanalizujmy problem, zanim powielimy niesprawdzoną informację.
Urząd Gminy pozostaje w pełni  otwarty na zgłaszanie wszelkich wątpliwości i zapytań mieszkańców w powyższej materii.
Zapewniam, że celem działania Wójta Gminy Wielowieś i Rady Gminy Wielowieś jest jedynie dobro tej wspólnoty oraz jej rozwój służący interesowi wspólnemu.

Z poważaniem
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

Wielowieś, dnia  27 sierpnia 2019r.