Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Na podstawie § 12 ust 1 statutu sołectwa Dąbrówka przyjętego uchwałą Nr XXV/174/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 29 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w  Dąbrówce  o  godzinie  18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Dąbrówka dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2.    Wybór sekretarza zebrania.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie poprzedniej kadencji.
6.    Wybór sołtysa.
7.    Wybór rady sołeckiej.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie spotkania.   

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 20 uprawnionych