Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Zacharzowice przyjętego uchwałą Nr XXV/183/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 28 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Zacharzowice dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej o godzinie 18:00.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2.    Wybór sekretarza zebrania.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie poprzedniej kadencji.
6.    Wybór sołtysa.
7.    Wybór rady sołeckiej.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie spotkania.   

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 15 uprawnionych mieszkańców sołectwa,  zebranie odbędzie się w drugim  terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.