W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wielowieś.
 
Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27.12.2018 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi (druk nr 24).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 25).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (druk nr 26).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022 (druk nr 27).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś (druk nr 28).
 9. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej Sesji.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/