Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ 170 D
rok produkcji 1972
Przebieg 32 242 km
cena wywoławcza 11 900 zł

Informacje szczegółowe:

1. Nazwa siedziby jednostki
Gmina Wielowieś 44-187 Wielowieś ul. Główna 1
tel. 32 237 85 00
e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot sprzedaży.
Marka,typ, model- samochód specjalny pożarniczy marki MAGIRUS-DEUTZ 170 D
nr fabryczny 450.0014.610,
nr rejestracyjny SGL 39 LW,
rok produkcji – 1972,
data  pierwszej rejestracji 4.10.1976 r.,
data rejestracji w Polsce 03.03.2014 r,
przebieg 32 242 km,
barwa nadwozia – czerwony,
pojemność silnika 8424 ccm,
Dane uzupełniające:
zbiornik na wodę o poj. 2 500 l wykonany z kompozytu,
autopompa Magirus typ FP 16/8  o wydajności 1600 l/min,
wyposażenie kabiny w stanie średnim,
całe nadwozie ze znacznymi śladami korozji, w niektórych miejscach ubytki poszycia.

3. Cena wywoławcza pojazdu.
cena wywoławcza 11 900 zł.

4. Warunki przystąpienia do przetargu.
a/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj 1 190zł, którą należy wpłacić przelewem na konto urzędu gminy Wielowieś / Bank Spółdzielczy w  Wielowsi nr rachunki 19 8454 1037 2009 1500 0829 0004/ lub gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego w Wielowsi do dnia 28 stycznia  2019 r. do godz. 12.00 oraz złożenie pisemnej oferty.

b/ Wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty oznacza przyjęcie warunków przetargu.

c/ Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości.

d/ Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

e/ Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.


5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

Oferta pisemna powinna zawierać:
- Imię i nazwisko i adres lub nazwę /firmy,instytucji/ i siedzibę oferenta,
- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
- Potwierdzenie wpłaty wadium.
- Sposób kontaktu z oferentem
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Oferta winna być oznaczona” Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki MAGIRUS – DEUTZ. Nie otwierać przed  dniem 28 stycznia 2019 r. godz.13.00 „

6. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Wielowsi ul. Główna 1- sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu  28 stycznia 2019 r. godz.12.15

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia  2019 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Wielowieś. Otwarcie jest jawne.

8. Informacje dodatkowe.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny.
2.Samochód można oglądać w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach ul. Lipowa 14 . Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu  do oględzin oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Pan Andrzej Spałek – .510 198 758 oraz Pallach Andrzej -693 881 663.
3. Uprawniona do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest Ewa Dodak – tel. 660 765 841.
4. Urząd gminy Wielowieś niezwłocznie powiadomi uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Wielowieś dnia 10 stycznia  2019 r.