Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Gajowice przyjętego uchwałą Nr XXV/175/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca  2005 r. zwołuję, na dzień 16 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Gajowicach zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Gajowice dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2.    Wybór sekretarza zebrania.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie poprzedniej kadencji.
6.    Wybór sołtysa.
7.    Wybór rady sołeckiej.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie spotkania.   

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 10 uprawnionych