Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Wielowieś przyjętego uchwałą Nr XXV/181/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 14 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wielowieś dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi o godzinie 18.30.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2.    Wybór sekretarza zebrania.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie poprzedniej kadencji.
6.    Wybór sołtysa.
7.    Wybór rady sołeckiej.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie spotkania.   

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 50 uprawnionych