Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Raduń-Borowiany przyjętego uchwałą Nr XXV/178/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 9 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Raduń-Borowiany dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Borowianach o godzinie 18.00 .

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2.    Wybór sekretarza zebrania.
3.    Przyjęcie  protokołu z ostatniego zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie poprzedniej kadencji.
6.    Wybory sołtysa.
7.    Wybory rady sołeckiej. 
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie spotkania.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 10 uprawnionych